Parthenon Marbles

juli 25, 2014

Detail van de Elgin Marbles (British Museum)

Traditioneel worden ze de “Elgin Marbles” genoemd, maar een slimme, ongetwijfeld Griekse, taaltacticus heeft het woord “Parthenon Marbles” bedacht om te benadrukken dat het gaat om kunstwerken die behoren in de tempel op de Atheense akropolis. De prachtige marmeren reliëfs zijn momenteel in het British Museum maar Griekenland wil ze terug. De bovenste verdieping van het enkele jaren geleden in Athene geopende, prachtige Parthenonmuseum is alvast ingericht om ze terug te verwelkomen. Op Historiek legt Natascha Neef uit waarom ze weer naar Athene moeten.

Laat vooropstaan staan dat ik eigenlijk al haar argumenten hout vind snijden. Ik heb in het oude Akropolismuseum – dat met zijn beperkingen overigens ook zijn charmes had – wel eens een petitie getekend waarin de Britten werden opgeroepen de stukken terug te geven. Nu ik erover denk, geloof ik dat ik daar voor het eerst de naam “Parthenon Marbles” tegenkwam.

U voelt echter al aankomen dat ik aan de kwestie ook een andere kant ontwaar.

Lees de rest van dit artikel »


Syracuse

juni 17, 2014
Syracuse: een verkeerd belichte foto van de Latomia dei Cappuccini

Syracuse: een verkeerd belichte foto van de Latomia dei Cappuccini

In 415 v.Chr. probeerden de Atheners Sicilië te veroveren. Alles wat verkeerd kon gaan, ging verkeerd: een van de generaals had eigenlijk geen zin, de tweede werd teruggeroepen en de derde sneuvelde in een vroeg stadium. Er was te weinig cavalerie. Veronderstelde bondgenoten bleken minder loyaal dan aangenomen.

En vooral: de aanvallers verzuimden Syracuse meteen aan te vallen, toen de bewoners het niet verwachtten. Toen de Atheners het beleg later wel opsloegen, was de machtige stad er klaar voor. Er begon een langzame stellingenoorlog op het rotsige plateau ten noorden van de stad, die de Atheners niet in hun voordeel wisten te beslissen.

Lees de rest van dit artikel »


Xerxes’ Griekse oorlog (29)

september 29, 2013

De zeeslag bij Salamis

[Dit is het negenentwintigste van zo’n zevenendertig stukjes; het eerste is hier.]

De eerste Perzische linie was de zeestraat binnengevaren en achtervolgde de Korinthiërs, die naar het noorden voeren. De andere Griekse schepen bevonden zich op de zuidelijke kust: de bemanningen zagen de Perzische linkerflank voor zich, terwijl de mannen op de Griekse rechtervleugel keken naar de achterste linie van de vijand, die hen voorbij voer en nu op het punt stond zich naar hen toe te keren. Dat was het moment waarop de Grieken hadden gewacht.

Geholpen door de lichte zuidoostenwind die gewoonlijk in de ochtend over de baai waait, schoten hun schepen naar voren en vielen de Perzische linkervleugel en de achterste linie aan. Ik geef het woord aan de toneeldichter Aischylos, die een betere bron is dan Herodotos; de vertaling is van E. de Waele.

Lees de rest van dit artikel »


Xerxes’ Griekse oorlog (28)

september 29, 2013

Aischylos (Neues Museum, Berlijn)

[Dit is het achtentwintigste van zo’n zevenendertig stukjes; het eerste is hier.]

Met de inname van Eleusis had het Perzische leger alle kusten bezet (landkaart). De vloot kon nu de Griekse schepen aanvallen: Griekse drenkelingen zouden op het strand worden gedood, Perzische drenkelingen zouden worden gered. Elders landden Perzische mariniers op een eilandje dat eventueel een toevlucht zou kunnen zijn voor drenkelingen. Koning Xerxes had het krijgstheater waar mogelijk omgeven door eigen troepen. Zoals altijd waren zijn voorbereidingen perfect.

De Perzische vloot was al in de nacht in positie gebracht om de zeestraat tussen Salamis en het vasteland binnen te varen. De toneeldichter Aischylos, die enkele jaren na de zeeslag een toneelstuk schreef over de zeeslag bij Salamis en een minder verward verhaal presenteert dan Herodotos, meende dat dit meteen gebeurde nadat Themistokles zijn slaaf naar de Perzen had gestuurd om ze te zeggen dat de Grieken zouden vluchten.

Xerxes was echter niet alleen het slachtoffer van de slimme Atheense politicus, meent Aischylos: de enorme rijkdom en het geluk van de Perzen hadden de jaloezie opgeroepen van de goden, die het niet konden velen dat een sterveling even voorspoedig leefde als zij. Zoals zoveel Grieken meende Aischylos dat de goden al te gelukkige stervelingen in het verderf stortten. In de vertaling van E. de Waele:

Meteen toen Xerxes dat hoorde, gaf hij, zonder de list van
de Griekse man en de afgunst van de goden te
doorzien, zijn kapiteins vooraf volgend bevel:
zodra de zon met haar stralen de aarde niet meer bescheen
en duisternis beslag had gelegd op het hemelrijk,
hun schepen op te stellen in drie rijen dicht
opeen.

De zeeslag bij Salamis

Drie rijen: het was praktisch om op deze wijze de nauwe wateren binnen te varen. De ingang van de zee-engte is namelijk zo’n 1200 meter breed en dat was te smal om alle Perzische schepen in een keer doorheen te sturen, zelfs nu het Egyptische eskader, dat die nacht om Salamis heen voer, al was vertrokken.

Op dit punt struikelt de hedendaagse historicus over zijn gebrek aan kennis, want het is wat lastig een antieke zeeslag in het echt na te bootsen. Een antieke galei was zo’n elf meter breed en moest aan weerszijden wat ruimte hebben, volgens de Nederlander Wallinga tweemaal drie meter. In dat geval konden de Perzen dus 1200/(3+11+3) ofwel zo’n zeventig schepen naast elkaar leggen; drie rijen zouden dan 210 schepen zijn, wat bijna hetzelfde is als de 207 schepen die volgens Aischylos deelnamen aan deze manoeuvre. Er zijn andere schattingen, maar ik zou Aischylos’ woorden niet al te snel negeren.

Dit aantal betekent dat de Perzen niet hun volledige vloot inzetten maar schepen in reserve hielden. En dit betekent weer dat, zolang het Egyptische eskader er niet was of de reserve niet was ingezet, de Perzische vloot korte tijd in de minderheid was. Aangezien de Perzische schepen sneller waren, viel het risico te overzien, maar het was een gewaagde actie.

De Grieken hadden hun vloot klaarliggen op de lange landtong ten oosten van Salamis: ongeveer op de plaats van de grote schepen op de foto die ik ooit uit een vliegtuig maakte. Een late maar niet per se onbetrouwbare traditie zegt dat de Grieken ter voorbereiding een mensenoffer brachten.

De zee-engte van Salamis vanuit het zuiden

De foto toont rechts een stadswijk op een heuvel: hier had Xerxes zijn commandopost ingericht. Het was de enige plaats waarvandaan hij tekens kon geven aan de 207 Perzische kapiteins van de hoofdmacht, die kort na dageraad de zeestraat begon te naderen. Alles was klaar om de Griekse vloot te vernietigen: de 207 schepen kwamen vanuit het oosten; het Egyptische eskader, dat rond het eiland was gevaren, zou de naar het noorden vluchtende Grieken opwachten; er was nog een tactische reserve; de kusten waren bezet door Perzische soldaten.

De Perzen hadden de val gezet en het leek erop dat de Grieken realiseerden dat ze verdoemd waren. Vanaf zijn troon zag Xerxes de Griekse vloot uiteenvallen: terwijl de meeste schepen zich voorbereidden op de strijd tegen de Perzen die aanstonds vanuit het oosten de baai binnen zouden komen roeien, voeren andere schepen naar het noorden om noordelijk om Salamis heen te varen. De vluchtende Grieken wisten blijkbaar niet van het Egyptische eskader, dat ze nu tegemoet voeren. De koning begreep dat hij de zege binnen handbereik had: vol zelfvertrouwen zal Xerxes de hoofdmacht het teken hebben gegeven dat ze de zeestraat binnen konden varen.

[Wordt vanmiddag vervolgd]


Xerxes’ Griekse oorlog (25)

september 28, 2013

Themistokles (buste uit Ostia)

[Dit is het vijfentwintigste van zo’n vijfendertig stukjes; het eerste is hier.]

Oorlogen beginnen nooit zomaar. Er gaat een tijd van oplopende internationale spanningen aan vooraf waarin de voorbereidingen beginnen en dreigementen worden geuit, terwijl beide partijen hopen dat de situatie zó verandert dat deze moeite overbodig zal blijken te zijn geweest. Zeker als de vijand een betrekkelijk onbekende is, zal men in deze fase aan alle kanten proberen informatie in te winnen, en zo treffen we een Atheense delegatie, nog voordat Xerxes naar Europa zou oversteken, aan in het orakel van Delfi. Na zich te hebben gereinigd en het heiligdom te hebben betreden, kregen ze een gruwelijke voorspelling te horen: de Atheners moesten “vluchten naar de grenzen der aarde” omdat alles zou worden verwoest.

Met dit soort deprimerende en demoraliserende orakels was Delfi in feite de beste bondgenoot die Xerxes kon hebben. Dit keer had de priesteres die de woorden in trance sprak, echter niet het laatste woord. De Atheense gezanten verlieten het heiligdom, zochten de olijftakken waarmee smekelingen zich destijds ergens aandienden, keerden terug en vroegen – nu niet als gezanten van een nog bestaande stad maar als mensen die alles al hadden verloren – een tweede orakel.

Dat was nauwelijks beter. Het zou de Atheense beschermgodin Athena niet lukken haar vader, de oppergod Zeus, tot andere gedachten te brengen, antwoordde het orakel. Athene zou worden verwoest en de bewoners moesten niet hopen dat ze de Aziatische hordes zouden kunnen verslaan. “Houten muren”, wat dat ook mochten zijn, zouden echter een uitweg bieden, waarna het orakel eindigde met de opmerking dat als de Atheners ooit de Perzen het hoofd zouden bieden, “het goddelijke Salamis” de dood zou brengen.

In Athene was er grote verdeeldheid in de Volksvergadering over de juiste uitleg van deze woorden. Sommigen meenden dat “houten muren” sloeg op de heg die ooit rond de Akropolis had gelopen en concludeerden dat de citadel diende te worden verdedigd, terwijl anderen meenden dat het sloeg op de schepen waarmee de Atheners, zoals het oorspronkelijke orakel had geadviseerd, naar de grenzen der aarde moesten vluchten. Dit laatste standpunt kreeg de overhand, en men begreep dat het vooral zaak was géén zeeslag te wagen, en zeker niet bij Salamis.

“Toen stond een man op,” schrijft Herodotos, “die sinds kort in Athene een prominente plaats innam: Themistokles, de zoon van Neokles.” Het is de eerste keer dat Herodotos de Atheense leider vermeldt en hij doet het met enige nadruk. Niet ten onrechte, want Themistokles’ interventie zou beslissend zijn voor het verloop van de oorlog. Hij wees zijn medeburgers erop dat als Salamis de dood zou brengen aan de Atheners, de god van Delfi wel zou hebben gesproken van “het gruwelijke Salamis”. Het orakel had het echter gehad over “het goddelijke Salamis”, en dat kon niet anders betekenen dan dat ze juist wél bij Salamis moesten strijden.

Themistokles had de Atheners er al eerder van overtuigd dat ze een vloot moesten bouwen en verdedigde nu dus zijn strategie: de Perzen konden ter zee worden verslagen. Het opmerkelijke is dat hij dus al vóór Xerxes naar Europa overstak, had voorzien dat de eindstrijd wel eens bij Salamis zou kunnen plaatsvinden. Wie dit al te kras vindt en het als verzinsel wil afdoen, moet wel een verklaring vinden voor de inscriptie uit Troizen die eveneens verwijst naar Salamis. Twee stukken bewijs terzijde schuiven als verzinsel is misschien wat veel, zeker als je al zo weinig hebt.

Hoe dit ook zij, de Atheense vloot lag, samen met de andere Griekse schepen, op Salamis toen de Perzische vloot de Atheense haven Faleron binnenliep. Na het voor de Perzen succesvol verlopen gevecht bij Artemision zal het moreel opperbest zijn geweest, maar het was niet langer de spectaculair grote vloot die van Therma was vertrokken. Sommige schepen waren in Griekse handen gevallen, een deel van de galeien was vergaan in de storm bij Magnesia, en het eskader dat om Euboia had moeten varen, had verliezen geleden. Nu de hoofdvloot en dit eskader weer verenigd waren, beschikten de Perzische admiralen vermoedelijk over ruim vijfhonderd oorlogsbodems.

Ook de Griekse vloot was groter. Doordat verschillende steden pas nu hun vloot hadden gestuurd en de Atheners er schepen aan hadden toegevoegd die tot dan toe de kust hadden bewaakt, waren er in totaal 380 schepen, waarvan de helft uit Athene kwam. Mogelijk waren er slechts 310 werkelijk inzetbaar.

Reconstructietekening van de Perzische bestorming van de Atheense Akropolis, uit het nog te verschijnen boek "Henchmen of Ares" van mijn collega Josho Brouwers.

Reconstructietekening van de Perzische bestorming van de Atheense Akropolis, uit het nog te verschijnen boek “Henchmen of Ares” van mijn collega Josho Brouwers.

Zolang deze op Salamis lagen, konden de Perzen niet veilig beschikken over hun Atheense haven. Het verdrijven van de vijandelijke bodems was daarom noodzakelijk. Het moest bovendien snel gebeuren want elke dag nam het aantal Griekse schepen toe. Maar ook de Grieken hadden haast, want zij moesten op Salamis zo’n 60.000 roeiers en soldaten voeden, en het voedsel moest worden aangevoerd over de door de superieure Perzische vloot beheerste open wateren tussen Salamis en de istmus.

Terwijl beide partijen zich opmaakten voor een gevecht, nog groter dan dat bij Artemision, zagen de Grieken op Salamis dat de Akropolis in brand stond. De Perzen hadden korte metten gemaakt met het kleine Atheense garnizoen dat daar nog was gelegerd: mensen die hadden gemeend dat het orakel met “houten muren” verwees naar de heg rond de Akropolis.

[Wordt vanavond vervolgd]


Xerxes’ Griekse oorlog (24)

september 27, 2013

De beeldengroep van de Tirannendoders was beroemd in de Oudheid. Dit tweetal stond in de Thermen van Caracalla in Rome en is nu te zien in het Archeologisch Museum van Napels.

[Dit is het vierentwintigste van zo’n vierendertig stukjes; het eerste is hier.]

Op 27 september 480 v.Chr., vandaag 2492 jaar geleden, bereikte de voorhoede van het enorme leger van koning Xerxes de grootste stad van Griekenland: Athene. Zo’n 200.000 soldaten, 8000 ruiters en 28.000 paarden en trekdieren waren de Olympos omgaan, door Thessalië getrokken, om de Othrys gegaan, door Thermopylai gebroken, plunderend door Fokis getrokken, door Boiotië gemarcheerd en over de Kithairon naar Athene gekomen. En dat alles in precies vier weken. Het was een logistieke triomf.

Xerxes had zijn eerste doel bereikt: door Athene te veroveren had hij de schande van de slag bij Marathon uitgewist. Omdat de bevolking al was gevlucht, was de stad leeg, zodat een ongelimiteerd plunderen een aanvang kon nemen.

Tot de buit behoorden twee standbeelden die bekend stonden als “De Tirannendoders”. Voor de Atheners waren ze van uitzonderlijk belang. Rond het midden van de zesde eeuw was de macht in hun stad in handen geweest van een alleenheerser (Grieks: tyrannos) met de naam Peisistratos, die was opgevolgd door zijn zoon Hippias. Nadat in 514 v.Chr. diens broer Hipparchos om persoonlijke redenen was vermoord door Harmodios en Aristogeiton, was Hippias’ bewind repressiever geworden, en uiteindelijk hadden de Atheners de Spartanen erbij gehaald om de alleenheerser te verdrijven. Daarna was de democratie ontstaan. Het was echter wat gênant dat Athene zijn vrijheid dankte aan aartsrivaal Sparta, en daarom kregen Harmodios en Aristogeiton ineens de reputatie de tirannie te hebben willen verdrijven, hoewel de moord op Hipparchos in feite een persoonlijke vendetta was geweest. Hoe dat ook zij, ze kregen mooie standbeelden en omdat ook Xerxes de beeldengroep mooi vond, liet hij haar meenemen naar zijn residentie in Sousa. Ze zou ruim anderhalve eeuw later naar Athene worden teruggestuurd door Seleukos Nikator.

Penelope (Archeologisch Museum, Teheran)

Een ander standbeeld dat Xerxes’ aandacht trok, stelde Penelope voor, de kuise echtgenote van Odysseus. Een groot gedeelte van dit beeld, gemaakt van marmer uit het Pentelisch gebergte vlakbij Athene, is teruggevonden in het schathuis van de Perzische hoofdstad Persepolis en is nu te zien in het Nationaal Archeologisch Museum van Iran in Teheran.

De Perzen sloegen andere beelden kapot. Toen de oorlog voorbij was, zouden de Atheners het beschadigde materiaal verzamelen en begraven in een kuil op de Akropolis. Daar werd het in 1863 teruggevonden: een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de negentiende eeuw. Alle stukken uit de “Perserschutt” kunnen met zekerheid worden gedateerd vóór 480 v.Chr. en vormen zo een belangrijk ijkpunt voor de chronologie van de Griekse beeldhouwkunst.

Kortom, Athene werd ontdaan van alles wat mooi was. De humanitaire gevolgen waren ondertussen beperkt, want de meeste Atheners hadden de stad verlaten en waren naar Troizen gegaan. Alleen een klein groepje, waarover we het morgen zullen hebben, verdedigde de Akropolis, min of meer zoals het tempelpersoneel het heiligdom in Delfi had bewaakt.

Op dezelfde 27e september verliet de Perzische vloot het gebied rond Artemision en voer door naar Chalkis. Aan de Griekse zijde werd nog steeds gewerkt aan de muur over de istmus, terwijl de Griekse vloot nog altijd lag in de haven van Salamis. De vlootcommandanten overlegden en hoewel menigeen opperde terug te vallen op Korinthe nu Athene in handen was van de Perzen, wist Themistokles de anderen ervan te overtuigen in Salamis te blijven. Het zou erom gaan spannen.

[Wordt morgen alweer vervolgd. Ondertussen was dit een dubbele aflevering - nummer veertig en eenenveertig - in mijn reeks museumstukken, waarvan u het overzicht hier vindt.]


Xerxes’ Griekse oorlog (19)

september 22, 2013

De onderste weg volgt het tracé van de antieke weg van Skiron; let op het hellingspercentage en het gedenkkapelletje,

[Dit is het negentiende van zo’n tweeëndertig stukjes; het eerste is hier.]

Terwijl de opvarenden van de Perzische schepen verder gingen met het herstel van in de zeeslag bij Artemision beschadigde schepen en de Perzische soldaten verder marcheerden richting Thebe, Athene en Korinthe, kwam de Griekse vloot aan in de haven van Athene. Zonder twijfel hebben ze hulp verleend bij de evacuatie van de stad en mensen overgevaren naar Troizen of Salamis.

Ondertussen was het Griekse oppercommando, dat vergaderde op de istmus van Korinthe, verdeeld over de wijze waarop de oorlog verder moest worden voortgezet. Zeker, de Perzen hadden twee overwinningen geboekt, waren tactisch in het voordeel en zouden onvermijdelijk Athene veroveren, maar de strategische balans begon door te slaan in het voordeel van de Grieken. Om Korinthe en de steden op de Peloponnesos te onderwerpen, moesten de Perzen de istmus forceren. Daarvoor was een groot leger nodig en dus – zoals we al zagen – een transportvloot en een oorlogsvloot, maar die begon langzamerhand kleiner te worden. De Grieken mochten met enig optimisme vooruitzien naar een volgende zeeslag.

Vandaar dat de Atheense vlootcommandant Themistokles erop hamerde dat de Griekse vloot op het eiland Salamis moest blijven, waarvandaan ze niet alleen de Perzen het ongestoorde gebruik van de haven van Athene kon ontzeggen, maar waarvandaan ze bovendien moeilijk kon worden verdreven. Daarvoor zouden de Perzen een zeeslag moeten riskeren in de smalle zeestraat die Salamis scheidde van het vasteland (landkaart).

De "Hexamilon": een Byzantijnse herbouw van de muur die in 480 over de istmus werd gebouwd.

De “Hexamilon”: een Byzantijnse herbouw van de muur die in 480 over de istmus werd gebouwd.

Voor het moment overtuigde Themistokles de andere Griekse vlootcommandanten, al waren er die meenden dat de vloot zich moest terugtrekken naar de istmus om het leger te steunen dat daar, onder commando van Leonidas’ broer Kleombrotos, een muur over de istmus bouwde. Herodotos zegt:

De bouw vlotte omdat ontelbare handen het werk licht maakten en iedereen meewerkte. Keien, bakstenen, balken, met zand gevulde manden – noem maar op, álles werd aangesleept. Dag en nacht werd er doorgewerkt zonder een moment te verspillen.

Wie ervoor koos te strijden op de istmus, had het voordeel dat het weer een landslag zou worden, waarin de Griekse zwaarbewapenden zeker niet kansloos hoefden zijn. De vloot kon hier ook eenvoudiger worden bevoorraad. Het nadeel was echter dat dan een zeeslag tegen de Perzen in open wateren zou kunnen plaatsvinden, waar de snellere en (nog altijd) talrijkere schepen in de Perzische vloot in het voordeel waren.

Voor het moment weigerden de Griekse vlootcommandanten Salamis te ontruimen, maar dat wil niet zeggen dat hun schepen steeds in de haven van het eiland lagen. We zagen al dat de Atheners zullen hebben geholpen bij de evacuatie van hun stad. We mogen aannemen dat de Korinthische bemanningen medewerking verleenden aan de bouw van de muur en het slopen van de “Weg van Skiron”: de smalle kustweg van Megara naar Korinthe. Door deze te vernietigen, zouden de Perzen in elk geval hun ingenieurs aan het werk moeten zetten en kostbare tijd verliezen.

[Wordt ook morgen weer vervolgd]


Xerxes’ Griekse oorlog (18)

september 21, 2013

Volksvergaderingsdekreet uit Troizen (Athene, Epigrafisch Museum)

[Dit is het achttiende van zo’n tweeëndertig stukjes; het eerste is hier.]

Terwijl de Griekse vloot van Chalkis naar de havens van Athene voer, gingen de Perzische admiralen bij koning Xerxes op bezoek. Het was voor het eerst in ruim drie weken dat men kon overleggen en er was reden tot optimisme. Zeker, de Grieken hadden gevochten voor wat ze waard waren, en makkelijk was het niet geweest, maar men had twee overwinningen behaald en de weg naar Griekenland lag open. De Perzische leiders spraken af dat de vloot nog even achter zou blijven om verder opgekalefaterd te worden en dat het leger Athene zou innemen. Wat Herodotos niet vermeldt, is dat er transportschepen naar Thermopylai moeten zijn gevaren, en mogelijk nog verder naar het oosten, om ervoor te zorgen dat de Perzische troepen te eten zouden hebben.

De Grieken wisten dat er de komende dagen niets zou zijn dat de Perzische opmars kon tegenhouden: elke stad, elk dorp zou worden ingenomen. De eerstvolgende hindernis was de istmus van Korinthe. Dit betekende dat ook Athene zou worden gebrandschat en dat de haven, Faleron, onvermijdelijk in Perzische handen zou vallen. De Griekse vloot zou ze dus niet kunnen gebruiken en moest uitwijken naar Salamis, een eiland tegenover deze havens.

Dat Athene zou vallen, betekende bovendien dat de stad moest worden geëvacueerd. Een deel van de bevolking stak over naar Troizen, een stadje in de Peloponnesos, terwijl anderen naar Salamis gingen. Herodotos suggereert dat de ontruiming op het laatste moment werd georganiseerd, maar dat is simpelweg onmogelijk. Er moet een noodplan klaar hebben gelegen, en wellicht is het overgeleverd. In Troizen is een inscriptie gevonden met een besluit van de Volksvergadering, waaruit blijkt dat al voor de zeeslag bij Artemision rekening werd gehouden met de val van Athene. De tekst bevat enkele formuleringen die bewijzen dat de inscriptie pas later is vervaardigd en wat aan het jargon van die tijd is aangepast, maar de inhoud is mogelijk authentiek. Op voorstel van Themistokles besloten de Atheners

de bescherming van het land en de verdediging van de stad tegen de barbaren toe te vertrouwen aan Athena, de beschermgodin van Athene, en aan alle andere goden. Alle Atheners en alle vreemdelingen die in Athene verblijven zullen hun kinderen en vrouwen brengen naar Troizen, waar ze zullen worden toevertrouwd aan (de halfgod) Theseus, de grondvester van het land. De ouderen en de roerende goederen zullen hun bescherming vinden op Salamis. De schatmeesters en priesteressen zullen op de Akropolis blijven en de bezittingen van de goden bewaken. De overige Atheners en de ingezetenen zullen, voor zover zij volwassen genoeg zijn, scheep gaan aan boord van de tweehonderd klaargemaakte schepen en samen met de Spartanen, Korinthiërs, Aigineten en overige Grieken die het gevaar willen delen, de barbaar verdrijven omwille van de vrijheid, zowel die van henzelf als die van de andere Grieken.

De tekst gaat nog even verder en vermeldt dat de Atheense schepen naar Artemision zullen varen. Het decreet dateert dus van ná het moment waarop de Grieken hadden besloten Artemision en Thermopylai te verdedigen en van vóór het moment dat de steden vielen. De Atheners hadden een noodplan klaarliggen.

[Wordt vervolgd]


Livius Nieuwsbrief / april

april 1, 2013

Dit is de tweeënnegentigste aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Zomaar een greep uit het Liviusaanbod: de reis naar Turkije (nog twee plaatsen beschikbaar).

Jona Lendering (redactie)

======================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Uw redacteur maakte een reis door Iran (filmpje) en kwam thuis met nieuwe foto’s van Sarab-e Bahram, Pol-e Dokhtar, Barm-e Dilak, Sakavand en het kasteel van Bishapur. En een artikel over neo-achaimenidische kunst. Op Elfinspell: de Octavius van Minucius Felix.

======================================

EGYPTE

Een wonderlijk onderzoeksresultaat: hooggeplaatste Egyptenaren leden soms honger. Dat deed, voor de Industriële Revolutie, iedereen.

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2 (interessant).

De onvermijdelijke doctor Zahi Hawass waarschuwt voor de laatste keer en een curieus stukje over het verhuren van de piramides.

En verder: de zonneboot van Cheops, Tell Habuwa, Luxor, Amarna, Karnak, een zonnewijzer uit het Dal der Koningen, Sedeinga – en ook plundering.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Algemeen artikel over hernieuwde archeologische belangstelling voor Irak, en een aardig stuk over luchtfoto’s uit de Koude Oorlog waarop antieke wegen zijn te zien.

Dat in de Bronstijd ezels werden begraven, is niet helemaal nieuw, maar toch interessant.

En verder: Ur, Shaki, Alacahöyük, Babylon.

======================================

DE MYCEENSE EN ARCHAÏSCHE PERIODE

Uit de Bronstijd: Egion, Minoïsch Kreta en Keros.

Interessante nieuwe methode om de homerische epen te dateren (uitleg).

Uit Rome het bericht dat de ruïne van de tempel van Jupiter Stator is ontdekt. De betreffende archeoloog heeft overigens nogal veel fantasie, dus het bericht moet misschien met een korreltje zout worden genomen.

Het slotstuk in een tragische affaire: de dreigende verkoop van kleitabletten uit Iran. Om het toe te lichten, is nogal wat ruimte nodig, maar gelukkig kun je er ook over bloggen.

En verder: Despotikon, Pythagoras.

======================================

DE KLASSIEKE PERIODE

Hier word je helemaal blij van: in Athene wordt het Lyceum van Aristoteles opengesteld voor het grote publiek. In het verlengde daarvan, en eigenlijk even leuk, het bericht dat een groter deel van de Stoa Poikile wordt blootgelegd.

Vliegende slangen: alweer een sterk verhaal van Herodotos waarvoor een eenvoudige verklaring blijkt te zijn.

Infanticide in Etrurië.

En verder: de paardenrenbaan van Delfi, Pella, voor-hellenistisch Alexandrië, Grieks toneel.

======================================

DE HELLENISTISCHE PERIODE

Opgravingen van de Macedonische koningsgraven in Aigai (Vergina); meer.

Nog een koningsgraf: mogelijk is het gebeente van Arsinoe IV gevonden in het Octagon van Efese. De journalist is zo eerlijk te erkennen dat het materiaal wel oud genoeg is maar dat die datering op zich weinig bewijst.

Nóg een koningsgraf: de leeuw van Amfipolis blijkt een leeuwin te zijn en duidt misschien het graf aan van Alexanders echtgenote Roxane.

De prijs voor stating-the-obvious gaat naar iemand die oppert dat Kleopatra niet door een adder kan zijn gedood. Maar dat beweert ook helemaal niemand meer.

In Hierapolis (Pamukkale) zijn de resten gevonden van een tempel van Hades.

En verder: schoenen uit Luxor.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Over Romeins eten raken we voorlopig niet uitgepraat.

Het slagveld van Baecula (waar Scipio de Karthagers versloeg) lijkt te zijn geïdentificeerd.

Een nuttig artikel voor als u nog eens moet vluchten voor een ontploffende vulkaan.

Het geweld in Syrië raakt ook het erfgoed. Triest hergebruik van een Romeins graf. Een filmpje uit Palmyra. En sprekend over Palmyra: gaaf artikel over antieke en moderne sierraden.

Fiches van een antiek bordspel zijn eigenlijk – nou ja, lees zelf maar.

En verder: Adana, Bodrum, Izmir, Myra, vandalen in Nîmes, Petra, Resafa.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Een bronswerkplaats in de omgeving van Koblenz en de reconstructie van een schip uit de Bronstijd.

Journalist slaat op hol: “The mystery surrounding the origins of the Celtic people could be unravelled”. Desondanks interessant.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Londen, Maryport,de Muur van Hadrianus, en het graf van Boudicca.

En verder: nieuwe opgravingen in Haltern, Woerden, Keulen, plus een interview met de twee misschien wel beroemdste Romeinse re-enactors van Nederland.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

Uw redacteur las het beste boek in tijden, en het gaat over joodse opvattingen over het monotheïsme. Nee, Paulus brak ook op dat punt niet met het jodendom.

Ach, Jeruzalem: 1, 2. Plus het schokkende, totaal onverwachte bericht dat de archeologie van Israël is gepolitiseerd. Wie had dát nou verwacht?

En verder: de Jordaanse loden codex.

======================================

OVERIG

Deining in het Nederlandse archeologiewereldje over het gemak waarmee in Tussen kitsch en kunst voorwerpen worden besproken die vrijwel zeker afkomstig zijn uit illegale opgravingen: één, twee, drie, vier.

Hoe een vis-dieet een C14-datering kan versjteren.

Iraqi’s kunnen nog steeds niet naar het museum in Bagdad.

Leuk artikel van Josho Brouwers over de vraag waarom je je zou bezighouden met antieke oorlogvoering.

En verder: Byzantijns Thessaloniki, vijf fenomenale antieke bouwwerken – en is dit een grap of om te huilen?

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Lujzika Adema van Kooten van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel.

De Week van de Klassieken is dan wel voorbij, maar bijbehorende publicaties druppelen nu pas binnen. Om te beginnen met Toneel in de Oudheid onder redactie van Hein van Dolen. Het boek viert een dubbel jubileum: dat van het 75-jarige Nederlands Klassiek Verbond én dat van het 85-jarige Hermeneus. Rijk geïllustreerd en zeer toegankelijk geschreven handelt het boek over allerlei soorten toneel: van Eleusis tot Rome, Dionysus tot Medea, Aristophanes tot Seneca.

Voor wie aan het einde van de Week de Dies Latinus heeft bezocht en nieuwsgierig is geworden naar de ‘Natuurlijke Methode Latijn’ Lingua Latina van Hans Henning Ørberg, kan nu bij Athenaeum terecht. Naast het tekstboek en werkboek zijn er grammaticaboeken en speciaal aangepaste leesboekjes van onder andere Ovidius, Plautus en Pompejaanse graffiti. Leer spreken en zelfs denken in het Latijn!

Na het eerder genoemde Negen aardse Muzen is er van de hand van Mieke de Vos nu een nieuwe vertaling van Propertius’ Liefdesgedichten. Uitgegeven inclusief Latijnse tekst, zoals we dat het liefste zien.

Maar er is meer nieuws, in vogelvlucht een selectie: Het Oude Nabije Oosten, een selectie van het Rijksmuseum van Oudheden; De Aquis Urbis Romae, het bouwkundig geschrift van watercommissaris Frontinus vertaald door Vincent Hunink; een overzicht van de pleisterbeelden in het Ashmolean Museum; de compacte paperback van Knapps Invisible Romans over de minder zichtbare bewoners van Rome, zoals prostituees, herbergiers en soldaten; Europe before Rome van T. Douglas Price; Without having seen the queen, het geannoteerde reisverslag van Heinrich Schliemann uit 1816; Oud maar niet Out van Lieve van Hoof en Peter van Nuffelen. En natuurlijk mag het nieuwe boek van Mary Beard niet onvermeld blijven. Confronting the Classics is een bundeling van haar recensies van boeken over de oudheid.

Tot slot, voor wie het nog niet heeft: Suetonius’ Keizers van Rome in de vertaling van Daan den Hengst is nog steeds slechts €4,95.

======================================

DWAASHEID

Ach ja, de Lijkwade van Turijn. Het was tenslotte pasen. De traditionele paashoax was vorig jaar overigens beter.

En verder: Feniciërs in Amerika en christenen op de westelijke Jordaanoever.

======================================

INTERNET en DIGITALISERING

Waarom de webpagina’s van Roger Pearse over Mithras zo belangrijk zijn.

Het Vaticaan gaat zijn gehele bibliotheek digitaliseren. De illustratie heeft er niets mee te maken, maar het fotobijschrift is subliem.

======================================

EN TOT SLOT

Totaal off-topic, maar vermoedelijk leuk voor de lezers van deze nieuwsbrief: het Nationale Lezersonderzoek.

De nieuwsbrief heeft momenteel 3986 abonnees. Voor de vierduizendste abonnee ligt een mooi boek klaar!

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer 67.07.91.121 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel.


Livius Nieuwsbrief / mei

mei 1, 2012

Dit is de tachtigste aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; om af te melden volstaat een mailtje naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

========================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Uw redacteur bezocht Libanon en dat leverde veel nieuwe webpagina’s op: de Bekaavallei, twee pagina’s over het antieke Beiroet, acht pagina’s over het besneeuwde heiligdom van Faqra, het Libanongebergte, de door Herodotus vermelde reliëfs bij Nahr al-Kalb en vier pagina’s over de prachtige Romeinse tempels van Nihata. Ook nieuw: pagina’s over de Grieks-Macedonische steden Amfipolis, Olynthos, Pella en het Siciliaanse Akragas.

Ondertussen publiceerde onze zustersite LacusCurtius de Griekse tekst van enkele toespraken van Dion Chrysostomos en de Gebouwen van Prokopios.

========================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Indachtig het archeologisch spreekwoord “breng nieuws nooit één keer naar buiten als je ook twee keer naar aandacht kunt vissen” nog maar een keer het vandalisme in Elah.

Interessant bericht over de domesticatie van runderen: ze stammen allemaal af van tachtig dieren die kort na de IJstijd leefden.

Interview met Touraj Daryaee, Sassanidenspecialist.

En verder: Tell Achzib, Babylon (weinig nieuws), Minet el-Hosn, Umm a Toamin, Shengavit, Jeruzalem, Herodion, Lod, Tel Kedesh.

========================================

EGYPTE

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2, 3, 4, 5. En gelukkig eindelijk aandacht voor een te vaak onderschat medisch probleem: het post-mortem lijden van mummies.

En verder: het Dodenboek, een scarabee van Ramses III in Karnak, twee in beslag genomen sarcofagen, Filae, El Hibeh, Alexandrië, het oudste katoen en de onvermijdelijke doctor Zahi Hawass.

========================================

GRIEKENLAND en TURKIJE (en wijde omgeving)

Het storende gebruik van het modieuze woord “tsunami” moet u niet afleiden van het feit dat het artikel over de vloedgolf bij Potidaia de moeite toch waard is.

Teveel oudheden en te weinig geld: problemen in Griekenland. Negeer de lollige kop.

Leuk: een Griekse pottenbakkersoven opnieuw in gebruik.

And what have the Greeks ever done to us? De logica is toch wel een van de belangrijkste nalatenschappen. Een heleboel door Aristoteles beschreven drogredeneringen bij elkaar, ideaal voor het middelbaar onderwijs. (Wat het plaatje van Plato en Sokrates ermee van doen heeft, wordt niet helemaal duidelijk.)

En verder: Santorini, Athene (Stoa van Attalos, een gerechtshof), Sozopol, Messene, Laodicea, Thessaloniki, Olympia, een vervalsing (wel mooi overigens).

========================================

ROME EN ZIJN RIJK

$800.000.000,- voor een Romeins themapark? In elk geval hebben we al een filmpje hoe het eruit zag.

Een ingestorte muur in Pompeii komt op een pijnlijk moment, want er is net extra geld naartoe gegaan.

Het wrak bij Trapani lijkt te worden bedreigd.

Interessant stuk over de veronderstelde afwezigheid van christenen in de Romeinse legers.

En verder: beeldje van de kinderen van Kleopatra en Marcus Antonius, zomaar een diploma, Romeins Marokko en politieoptreden tegen de bende die het Colosseum onveilig maakt.

========================================

BENOORDEN DE ALPEN

Nog een themaperk: dit keer bij Haltern. Projectnaam is “Aliso”, en dat is misschien want jammer, want er is geen bewijs dat Haltern en Aliso dezelfde plaats zijn.

Voor één keer mogen we inderdaad van sensatie spreken: in Neuss is een Romeins fort gevonden uit 30 v.Chr. Dit betekent dat de Romeinen eerder naar de Rijn oprukten dan tot nu toe werd aangenomen.

Er varen al een nagebouwde Romeinse schepen in Woerden, Hamburg en Neumagen, en nu ook in Utrecht. Het schip uit Millingen wordt begin juni op het Nijmeegse Romeinenfestival gepresenteerd en er zijn plannen voor de herbouw van de Woerden-7.

Leuk interview met de stadsarcheoloog van Venlo, Maarten Dolmans.

Een nieuw tijdschrift voor de archeologie van Vlaanderen, Ex situ.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Cambridge, Cirencester, Ilkley, Northampton, de Muur van Hadrianus, Whitley Castle, York (Saksisch).

En verder: Maastricht, Leeuwegem (pdf), Cuijk, Apeldoorn, oeroude runen (300 n.Chr.), discussie in het Vlaamse parlement over het erfgoedbeleid en een opvallend traditionele interpretatie van de slag in het Teutoburgerwoud (vergelijk).

========================================

JODENDOM EN CHRISTENDOM

Vlak voor Pasen probeerden een documentairemaker en een echte onderzoeker slim wat geld binnen te halen met nieuws over de Talpiot-tombe. Het leuke was dat de geleerde wereld voor een keer reageerde en de hoax genadeloos onderuit haalde. Een terugblik.

En verder: antiek anti-semitisme, samaritanen en Joods DNA.

========================================

OVERIG

Blijkbaar is dat nieuws, dat vrouwelijke gladiatoren topless vochten. Uw redacteur kon een zekere ergernis niet onderdrukken en heeft zo zijn eigen ideeën over hoe de Oudheid beter in het nieuws kan komen. En hij moppert hier nog even verder. Maar verder gaat het best wel goed hoor.

Mooi artikel over het teruggeven van antiquiteiten.

En verder: Taxila.

========================================

INTERNET

Helemaal blij word je van een reeks antieke handschriften, vooral omdat ze ook leverbaar zijn als PDF.

De directeur van een bekende archeologische organisatie pleit tegen open access, met als argument dat er al lezingen zijn voor het grote publiek. Met andere woorden: dit zijn de feiten en daarmee moet u het doen, u moet zich er niet verder in willen verdiepen, u moet betalen om de universiteiten onderzoek te laten doen en u moet extra betalen als u belang mocht stellen in de resultaten. Een affront voor degenen die wérkelijk belangstelling hebben.

========================================

EN TOT SLOT

Eindelijk onthuld: hoe egyptologen een mummie vinden.

========================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer 67.07.91.121 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel.


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 253 andere volgers