MoM | Edward Gibbon (2)

Theodora

[Tweede deel van een stuk over Edward Gibbon; het eerste is hier.]

Het christendom

Edward Gibbon was niet uitsluitend negatief over het christendom. Hij merkt bijvoorbeeld ergens op dat de populariteit van de nieuwe religie weliswaar de val van Rome had bespoedigd, maar deze val ook brak doordat ze het woeste temperament van de barbaren verzachtte. Toch valt te begrijpen waarom iemand als Samuel Johnson, de beroemde lexicograaf, aanstoot nam aan Decline and Fall, want zelfs als Gibbon ogenschijnlijk verwijten maakte aan de heidenen, nam hij in feite de christenen op de korrel. Het vijftiende hoofdstuk eindigt met de quasi-verbaasde constatering dat de heidense filosofen wel érg onverschillig waren omgegaan met de grote veranderingen in de fysische en zedelijke wetten van de wereld. Was de leer van Christus niet bevestigd geweest doordat de lammen wandelden, de blinden zagen, zieken genazen, doden opstonden, demonen werden uitgedreven en de natuurwetten steeds opnieuw waren opgeschort ten behoeve van de Kerk? De eigenlijke strekking van deze woorden was natuurlijk dat de bijbelse wonderen geen historische gebeurtenissen waren.

Gibbon kreeg nogal wat kritiek, die hij weerlegde in een korte Vindication of Some Passages of the Fifteenth and Sixteenth Chapters of The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1779). De persoonlijke en onjuiste aanval dat hij een atheïst zou zijn, liet hij onweersproken om zich te concentreren op het verwijt dat hij, bij zijn weergave van de kerkelijke discussies uit de Oudheid, zijn bronnen slordig zou hebben geciteerd. Dit moet Gibbon, die als betrekkelijke autodidact kwetsbaar was voor het verwijt het historisch ambacht niet in de vingers te hebben, hebben gestoken, te meer daar hij zich veel breder had gedocumenteerd dan gebruikelijk was. In de Vindication toonde hij aan dat hij ingewikkelde vroegchristelijke disputen wel degelijk adequaat had weergegeven en dat het juist zijn tegenstanders waren die het materiaal niet kenden.

De methode van Edward Gibbon

Het incident is belangrijk, omdat beide partijen het eens waren over een kwaliteitsnorm, namelijk dat de geschiedkundige al het bronnenmateriaal moest beheersen. Gibbons bronbeheersing bleef niet beperkt tot de geschreven teksten. Hij kende de Romeinse inscripties als geen ander, citeert vaak uit de publicaties van de Académie des Inscriptions en kende het werk van de grote numismaten van zijn tijd, zoals De Tillemont, die hij zag als een

weergaloze gids, wiens vooroordelen meer dan gecompenseerd worden door de verdiensten van zijn eruditie, ijver, waarheidsliefde en gewetensvolle accuratesse.

Het wemelt van de voetnoten waarin Gibbon noemt dat “de zege van X over Y werd herdacht met enkele penningen” en al in een van zijn eerste voetnoten wijst hij erop dat de reizen van keizer Hadrianus niet alleen zijn geattesteerd in de geschreven bronnen, maar ook door munten, inscripties en monumenten. Wat Gibbon in feite had gedaan, was het onderbouwen van een theorie over het belang van politieke en intellectuele vrijheid door middel van traditionele geschreven bronnen én antiquarisch materiaal. Dit was vernieuwend.

Met de antiquariërs, de grote verzamelaars van oudheden, deelde hij bovendien een brede geografische belangstelling, wat natuurlijk onvermijdelijk was bij zijn onderwerpskeuze. Het Romeinse Rijk had zich nu eenmaal uitgestrekt over drie werelddelen. In de latere, in 1788 verschenen, delen van Decline and Fall, waarin Gibbon de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk beschrijft, breidde hij het beschreven gebied nog uit van het Middellandse Zee-gebied naar de wereld van de islam en de Tataren, Chinezen en Turken van Centraal-Azië.

Edward Gibbon en de Verlichting

Toch was Gibbon meer dan een historicus die had bijgeleerd bij de antiquariërs. Kennis van de oude voorwerpen was voor Gibbon geen doel op zich. Als historicus was hij tevens beïnvloed door de ideeën van de Verlichting en hij gebruikte het verleden vooral om uitspraken te doen over destijds actuele vraagstukken, zoals het belang van vrijheid.

Daarin was hij explicieter dan Winckelmann. Beide geleerden zagen de Oudheid als een tijdvak om inspiratie aan te ontlenen, bijvoorbeeld om na te volgen (in de kunst) of om de eigen verworvenheden beter te appreciëren (in de politiek). Ook waren ze het erover eens dat de enige manier om wetenschappelijk verder te komen bestond uit een combinatie van het vakmanschap van de universiteit, de vragen van de Verlichting en de antiquarische kennis van de materiële cultuur. Er waren vanzelfsprekend ook verschillen: Winckelmann schiep de kunstgeschiedenis als een totaal nieuw vakterrein, terwijl Gibbon als historicus aansluiting zocht bij een al bestaande wetenschap.

Accuratesse

Gibbon was dus een van de grote vernieuwers van de historische methode, maar hij heeft meer gedaan. Hij heeft ook een nieuwe standaard voor accuratesse gezet. Niets stoorde hem meer dan feitelijke onjuistheden en hij had de gewoonte zijn werk voortdurend te corrigeren. Toen hij overleed was hij bezig met de tweede algehele revisie van Decline and Fall.

De populariteit van Edward Gibbon

Boven alles was de eerste echte oudhistoricus in het Engelse taalgebied echter een begaafd stilist, reden waarom zijn boeken nog altijd worden gelezen. Helaas ligt hier ook het gevaar, want hoe groot Gibbon ook was als geschiedschrijver, hij is naar de moderne maatstaven geen geschiedvorser. Zijn vertrouwen in de bronnen is ronduit naïef. Hij citeert bijvoorbeeld documenten uit de smakelijke collectie keizerbiografieën die bekendstaat als Historia Augusta, zonder zich te realiseren dat een deel van die documenten is verzonnen. Elders neemt hij zonder nadenken Prokopios’ sappige beschrijving over van de verdorven jeugd van keizerin Theodora.

Gibbons kwaliteitsnorm was dat zijn filosofisch getinte verhaal op voldoende plaatsen moest zijn voorzien van verwijzingen naar geschreven bronnen of antiquarisch materiaal. In de achttiende eeuw was dat gebruikelijk, maar de historische methode is sindsdien verbeterd. In de negentiende en twintigste eeuw leerden oudheidkundigen de bronnen niet alleen kritischer lezen, maar ook nadenken over de aard van hun activiteiten. De geschiedtheorie ontstond, de subdiscipline die zich bezighoudt met de kwaliteit van de redeneringen. Ze maakt het proces van kennisverwerving beter controleerbaar, leidt ertoe dat de geleerde bepaalde fouten leert vermijden en vormt daardoor een kwaliteitsgarantie. Kennis van de geschiedtheorie vormt het verschil tussen de wetenschappelijke geschiedkundige en de amateur, en daarom zeggen hedendaagse historici wel eens – slechts half in scherts – dat het jammer is dat Gibbon zo goed kon schrijven, want daardoor blijft zijn werk in druk en krijgen mensen ten onrechte het idee dat je zonder theoretische kennis geschiedenis kan schrijven. Dat kan, maar het vergroot de kans op fouten in de analyse en bewijsvorming.

Over het feit dat goede stukken op de Wikipedia worden verschlimmbessert door verwijzingen naar Gibbon toe te voegen en over het feit dat een Maarten van Rossem vervolgens de Wikipedia gebruikt in zijn boek over de ondergang van het Romeinse Rijk, hoeven we het verder niet te hebben. Dat is zoiets als afzien van twee eeuwen wetenschap, de voorkeur geven aan de diligence terwijl je ook met de auto kunt en je nog laten leiden door Bilderdijks weerzin tegen het koepokvaccin. Mens sana qui mal y pense.

[Geschiedenis is geen amusement, leuk voor een vrijblijvend stukje in een tijdschrift of een item op TV. Het is een wetenschap. In de reeks “Methode op Maandag” (MoM) leg ik uit wat de oudheidkundige wetenschappen, en de historische wetenschappen in het algemeen, maakt tot wetenschappen. Een overzicht van deze en vergelijkbare stukjes is hier.]

Deel dit:

15 gedachtes over “MoM | Edward Gibbon (2)

 1. jacob krekel

  Toen mijn wat oude telefoon het niet zo goed meer deed, zei mijn zoon: “jij gaat met paard en wagen over de snelweg”. Ook een bruikbaar beeld? (technisch mankeerde er niets aan die telefoon, maar door de wet van Moore kon jij gewoon niet meer meekomen)

 2. FrankB

  “Dat kan, maar het vergroot de kans op fouten in de analyse en bewijsvorming.”
  De amateur kan deze kans grotendeels minimaliseren door zich te concentreren op beschrijving. Je hebt zeer onlangs nog een heel aardig voorbeeld gegeven: het enorm leuke boekje van Philip Dröge over Neutraal Moresnet.

  1. jacob krekel

   Beschrijving moet zich op bronnen baseren. En als die verzonnen zijn schiet deze amateur er weinig mee op dat hij zich concentreert op beschrijving. Er is dus altijd een beoordeling van de waarde van een bron nodig. En dat doet de vakman beter. Verder is er het punt dat “feiten” – het object van de beschrijving- in de sociale wetenschappen gewoonlijk voor een deel, of zelfs een belangrijk deel theoretische constructen zijn.
   Ook Dröge – inderdaad een heel vermakelijk boekje – ontkomt er niet aan dat hij wil verklaren hoe neutraal Moresnet ontstond en hoe het zo lang neutraal zelfstandig kon blijven.

   1. FrankB

    “En als die verzonnen zijn …..”
    Als. Dient wel even aangetoond te worden. U bent uitgenodigd.

    “theoretische constructen zijn”
    Eh ja – en daar hebben professionals evenveel last van als amateurs; sommigen houden zelfs vol dat het meer is. Dus de relevantie hiervan voor mijn betoogje is ongeveer nul.

    “ontkomt niet eraan dat hij wil verklaren”
    Nee, vandaar dat ik “grotendeels” schreef en niet “volledig”. Sterker nog, aan het eind suggereert Dröge heel gewaagd dat Neutraal Moresnet hoe dan ook ten einde liep. Alleen moet u er wel even bij vermelden dat zijn verklaringen triviaal zijn. Daarmee bedoel ik niet laag bij de gronds, laat staan fout. Ik doel er op dat niemand een afgestudeerd natuurkundige hoeft te zijn om de wetten van Newton te kunnen gebruiken om te verklaren wat er gebeurt als je een steen van een brug laat vallen. En zelfs amateurs kunnen gemakkelijk nagaan dat en waarom Aristotelische natuurkunde niet voldoet.

    1. A.Minis

     Is dat omdat Aristoteles redeneerde, maar niet experimenteerde? Of heb ik dat verkeerd?

 3. eduard

  In “Elders neemt hij zonder nadenken Prokopios’ sappige beschrijving over van de verdorven jeugd van keizerin Theodora … ” ontbreekt “over.” Erg leuk stuk, ik zie uit naar een geschiedtheoretische behandeling van de Anecdota, vooral het zwevende hoofd van keizer Justinianus.

 4. Ben Spaans

  Zoals die van Theodora’s onderlijf dat wordt overgoten met graankorrels waarna een stel kippen…

  Categorie te mooi om kapot te checken…maar zo beoefen je geen geschiedenis, we moeten hard zijn…

 5. Roger Van Bever

  Mooi overzicht over Gibbon en zijn uitmuntendheid voor die tijd. Ik heb zijn boek gelezen en hoop het te herlezen vanuit het perspectief dat je in deze MoM biedt. Deze man heeft enorm veel gepresteerd, ook al had hij de gelegenheid door de ‘centjes’ die hij erfde. Als je zijn bio leest op de Engelse Wikipedia sta je verbaasd waar hij de tijd vandaan haalde.
  Wat ik mij wel afvraag is wat de invloed van zijn toetreding tot de Vrijmetselaars geweest is op zijn houding t.o.v. christenen (in zijn geval Anglicanen) en de ‘heidenen’. Verder is hij ook geswitcht van Anglicaan tot RKK en weer naar Anglicaan. Hij is ook vrijmetselaar geweest. Het zou wellicht nuttig zijn om zijn werk in al die aspecten opnieuw te kunnen analyseren.

  1. Johan Overduin

   Ik zou je bijna de inmiddels 6 (!)delige intelectuele biografie over Gibbon van Pocock aanbevelen(Barbarisme and Religion).Beantwoordt bijna al je vragen over zijn relatie met Arianisme,Rooms Katholicisme en dus de Verlichting.Maar Pocock’ close reading is bijna bovenmenselijk.Het eerste deel volstaat al aardig

 6. Jurjen

  Nooit in zijn geheel gelezen, alleen losse stukjes. Ik waardeer zijn stijl.
  Schrijf je binnenkort ook iets over de Discorsi van Machiavelli? Die heb ik wél gelezen, vond ik een prachtige hoewel nogal compromisloze verhandeling, gaat ook uit van het Romeinse Rijk en wat je daaruit kunt of moet afleiden. Aardig als parallel.

 7. De sceptische ironie van Gibbon is befaamd en weet nog steeds een glimlach bij de lezer op te wekken,maar het gaat hier toch meer dan alleen een kwestie van stijl,die aan de inhoud wordt “toegevoegd”.Zijn ironie doortrekt de inhoud en bevat bijna een “programma” van de sceptische verlichting(en ook bv Schotse verlichting):de duidelijke nadruk op de niet- bedoelde gevolgen van menselijk gedrag,dwz de ironie van de geschiedenis zelf.Ook al zijn die geconstateerde gevolgen
  niet meer de onze door de meer geavanceerde onderzoeksmethodes,de nadruk op het ironische,niet bedoelde processen blijft m.i toch een “filosofische”prestatie van de sceptische verlichting .

Reacties zijn gesloten.